/

07/10/2021

Prof. Lidia Grychtołówna i Tomasz Trzciński, Moguncja, sierpień 2021


*) Więcej na ten temat przeczytać można w wywiadzie rzece z roku 2018/2019 „Rozmowy z Mistrzynią” 


**) O przebiegu i laureatach XVII Konkursu im. Fryderyka Chopina można przeczytać na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_Międzynarodowy_Konkurs_Pianistyczny_im._Fryderyka_Chopina


Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina - Link: https://chopin2020.pl/en


Warto poznać i przeczytać: 


Janusz Ekiert: Pochowam tu sekret, Wydawnictwo Muza

Lidia Grychtołówna: W metropoliach świata - kartki z pamiętnika pod redakcją Janusza Ekierta 


Biografia Prof. Lidii Grychtołówny na portalu Culture.pl

Biogram Prof. Lidii Grychtołówny stronie Narodowego Instytutu Fryderyka ChopinaŹródła: 


Anna BarańczaK; Jak Muzyka znaczy, 1976 

Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 6 (30), 120-131


Dla S. Langer postawienie problemu emocji w centrum koncepcji znaczenia muzycznego nie jest wcale równoznaczne z konieczności rozpatrywania muzyki w kategoriach emocjonalnego bodźca, sym­ptomu lub katharsis. Według tej badaczki bowiem „muzyka nie jest wywoływaniem ani uzdrawianiem uczuć, ale ich logiczn ekspre­sj”. „Zazwyczaj muzyka nie jest wywiedziona z uczuć ani nasta­wiona na nie, lecz — jak mona by z pewnymi zastrzeeniami po­wiedzieć — jest o nich”  Skoro muzyka ma zdolność komunikowa­nia o czymś, okazuje si czymś podobnym do jzyka: nie ma w niej tylko słów, które stanowiłyby o ścisłym i konwencjonalnym zwizku znaku z desygnatem. Muzyka nie ma wic znaczenia dosłownego, „moe być jednake symbolem przedstawiajcym i przedstawiać doświadczenie emocyjne za pośrednictwem form globalnych, które s niepodzielne, jak składniki światłocienia (...) Dla naszych dosłow­nie rozumiejcych umysłów wydaje si szczególnie trudne uchwy­cić ide, e coś, co nie moe być nazwane, moe być poznane (...)” Według S. Langer nie tylko moliwe jest pozasłowne, pozajzykowe myślenie i poznanie, ale istnieje take taka sfera zjawisk (badaczka ogranicza j do form ludzkiego odczuwania), których „opis” przy pomocy jzyka słownego byłby niewykonalny lub przynajmniej bardzo trudny. Tu właśnie objawia swoje moliwości znaczeniowe muzyka, „poniewa formy ludzkiego odczuwania s znacznie bar­dziej zbiene z formami muzycznymi ni z formami jzyka” Dzi­ki niespotykanej (na tak skal) w jzyku słownym a właściwej znaczcym formom muzycznym ambiwalencji znaczeniowej „muzy­ka potrafi objawiać natur uczuć ze szczegółowości i prawdziwości, której jzyk (słowny) nie potrafi osignć” Trzeba zaznaczyć, e w myśl koncepcji S. Langer owe „uczucia” czy „emocje”, o których komunikuje utwór muzyczny, maj si odnosić nie do konkretnych, indywidualnych stanów uczuciowych, ani nawet nie do ogólnie ro­zumianych uczuć, np. smutku czy radości: chodzi tu raczej o „mor­fologi uczuć”, co jest o tyle istotne, e przeciwstawne stany emo­cjonalne mog si cechować „morfologi” bardzo podobn. Muzyka jest „algebr uczuć”: potrafi „mówić” nie o faktach emocjonal­nych, ale o relacjach midzy nimi. (Zwizana z t „algebraiczności” ogólność znaczeniowa muzyki sprawia, e S. Langer silnie podkreśla intelektualny charakter tej dziedziny sztuki).https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1976-t-n6_(30)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1976-t-n6_(30)-s120-131/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1976-t-n6_(30)-s120-131.pdfKRZYSZTOF GUCZALSKI: „ZNACZENIE MUZYKI, ZNACZENIA W MUZYCE

PRÓBA OGÓLNEJ TEORII NA TLE ESTETYKI SUSANNE LANGER“

MUSICA IAGELLONICA, KRAKÓW 2002 https://philpapers.org/archive/GUCZMZ.pdf


Dowodzc, i muzyka jest symbolem, a nie sygnałem uczuć, Langer w gruncie rzeczy chciała przede wszystkim t jej cech — milczco przypisywan symbolom — wyeksponować: jest ona w stanie przedstawić pewne uczucia, a nie tylko być świadectwem ich przydarzenia si kompozytorowi. 


„Tak jak słowa mog opisywać wydarzenia, których nie byliśmy świadkami, miejsca i przedmioty, których nie widzieliśmy, muzyka moe przedstawiać emocje i na­ stroje, których nie odczuwaliśmy, namitności, których przedtem nie znaliśmy“

Diese Website verwendet Cookies. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung für Details.

OK